۱۳۹۱ بهمن ۲۶, پنجشنبه

mohem......


قران میگوید زمین صاف است، یعنی گرد نیست :|

صوره البقرة- آیه 22
صوره رعد- آیه 3
صوره الذاریات- آیه 48
.........................................
صوره حج- آیه 68 قران میگوید خدا اسمون رو نگه داشته که آسمون به زمین نخوره