۱۳۹۲ آذر ۲۶, سه‌شنبهتمامی ضعفهای خود را بدستان خداوند بدهید او ترا توانان میگرداند

وقتی ضعیفم ، آنگاه توانا هستم ؛ هر چه کمتر داشته باشم ، بیشتر به خدا متکی خواهم بود. دوم قرنتیان باب ۱۲ آیه ۱۱ از ترجمه تفسیری قسمت دوم آیه