۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه

Amen.


Liked · Yesterday 
 

اگر صدای خدا را بشنوی و از او اطاعت کنید
و اگر آواز یهُوَه‌ خدای‌ خود را به‌ دقت بشنوی‌ تا هوشیار شده‌، تمامی‌ اوامر او را كه‌ من‌ امروز به‌ تو امر می‌فرمایم‌ بجا آوری‌، آنگاه‌ یهُوَه‌ خدایت‌ تو را بر جمیع‌ امت‌های‌ جهان‌ بلند خواهد گردانید. و تمامی‌ این‌ بركتها به‌ تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت‌، اگر آواز یهُوَه‌ خدای‌ خود را بشنوی‌. در شهر، مبارك‌ و در صحرا، مبارك‌ خواهی‌ بود. میوة‌ بطن‌ تو و میوة‌ زمین‌ تو و میوة‌ بهایمت‌ و بچه‌های‌ گاو و بره‌های‌ گلة‌ تو مبارك‌ خواهند بود. کتاب تثنیه باب ۲۸ آیات ۱ الی ۴