۱۳۹۲ بهمن ۲۳, چهارشنبه


خداوند هرگز اجازه نمیدهد که ما در اثر اشتباهاتمان از بین برویم (( به شرط آنکه از او طلب کمک کنیم )) اما فراموش نکنیم همانطور که از خداوند میخواهیم و او به ما جواب مثبت میدهد ، دوست عزیز شاید هستند افردیکه در گذشته اشتباهی در حق شما کردند و امروز احتیاج به شما دارند ، حالا این شما هستید که باید دست او را بگیرید (( ما میبایست مانند مسیح به دیگران محبت کنیم ))
خداوند از آنانی که رضایت دارد، حمایت می کند و آنان را به راهی که باید بروند، هدایت می نماید. اگر بلغزند نخواهند افتاد، زیرا خداوند دست آنها را می گیرد. مزمور ۳۷ آیات ۳۳ و ۳۴