۱۳۹۱ دی ۳۰, شنبه

اعتقادنامۀ مسیحی
اعتقادنامۀ مسیحی
ما ایمان داریم به یک خدا، پدر قادر مطلق، آفرینندۀ آسمان و زمین و همۀ چیزهای دیدنی و نادیدنی.
و ایمان داریم به یک خداوند، عیسای مسیح، پسر یگانۀ خدا، مولود ازلی از پدر، خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، مولود و نه مخلوق، که او را با پدر یک ذات است، و به واسطۀ او همه چیز آفریده شد، و به خاطر ما و برای نجات ما از آسمان نزول کرد، و به واسطۀ روح‌القدس از مریم باکره جسم گرفت و انسان شد، و در حکومت پَنتیوس پیلاتس به خاطر ما مصلوب شد، و رنج کشیده، بمرد و مدفون گشت، و روز سوم، بر حسب کتب مقدس، از مردگان برخاست و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است، و بار دیگر با جلال می‌آید تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنت او را پایانی نخواهد بود.
و ایمان داریم به روح‌القدس، خداوند و بخشندۀ حیات، که از پدر (و از پسر) صادر می‌گردد، و با پدر و با پسر پرستیده می‌شود و جلال می‌یابد، و به واسطۀ انبیا سخن گفته است.
و ایمان داریم به یک کلیسای جامع و مقدس که کلیسای رسولان است. و به یک تعمید برای آمرزش گناهان اذعان داریم، و رستاخیز مردگان و حیات عالم آینده را انتظار می‌کشیم. آمین‌