۱۳۹۳ خرداد ۱۹, دوشنبه

خدایا
وقتی نمیدانم چه دعایی کنم و چه بخواهم که برایم بهترین باشد،تو که همتای مهربانی
برایم بهترین را
رقم بزن...