۱۳۹۲ آبان ۱, چهارشنبه


کسی گفت ننویس و آنکس نمی دانست
که ناکس کس نمی گردد از آن بالا نشینها .
فخر ما خداوندمان عیسی مسیح است .
دنیا می گوید : از دل برود هر آنکه از دیده رود .
اما خداوند می گوید شما را یتیم و تنها نمی گذارم ، و به ما حکم فرمود یکدیگر را محبت کنیم چنانکه او ما را محبت نمود .
و خداوند که سر کلیساست می فرماید که جدایی در اعضاء نیفتد و اگر عضوی دردمند گردید سایر اعضاء با او همدرد باشند .
برای فرشید و دیگر خواهران و برادران دربند و کلیسای ایران در دعا باشیم .