۱۳۹۲ آبان ۱, چهارشنبه

بنا بر گزارش‌ها از ایران، یک کشیش آمریکایی که در برابر زندان اوین به بازداشت برخی نوکیشان مسیحی دربند اعتراض می‌کرد پس از ساعاتی بازداشت، آزاد شد و به سفارت سوئیس انتقال پیدا کرد. این کشیش که ادی رومور نام دارد قرار است ایران را ترک کرده به آمریکا بازگردد. کشیش رومر اعتراض خود را در مورد بازداشت و زندانی شدن سعید عابدینی، علیرضا سیدیان، مصطفی بردبار، فرشید فتحی، نوکیشان مسیحی و نیز محمدعلی دادخواه، وکیل برخی از آنها، در برابر اوین بر شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کرد.