۱۳۹۲ آبان ۸, چهارشنبه


بيست و پنج قرن پیش، در زمانه ای که توحش بر زندگی انسانها چيرگی داشت، بيانيه ای انسان مدارانه و متمدنانه بر کتيبه ای خطاب به مردم "چهار گوشه جهان" منتشر شد که به مواردی مهم در ارتباط با حقوق انسان می پرداخت.