۱۳۹۲ دی ۲, دوشنبه
قرنتیان دوم باب ۶ آیه ۴ تا ۶
۴ بلکه می خواهیم با هر کاری که می کنیم نشان دهیم که خادمان حقیقی خدا هستیم ، یعنی با تحمل زحمات و سختی ها و دشواریها . ۵ ما در شلاق خورده ها ، حبس ها ، شورش ها ، بیخوابی ها ، گرسنگی ها و تلاش ها ۶ و همچنین با خلوص نیت ، معرفت ، صبر و حوصل و مهربانی نشان می دهیم که خادمان خدا هستیم . تمام این کارها را با کمک روح القدس و با محبت بی ریا
http://www.facebook.com/pages/Eternity-with-Jesus/526136420815689