۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه


Liked · 1 May 
 

منتظر حضور و وجود خداوند در زندگیتان باشید و دعا برای بیداری افرادیکه اسیر گناه هستند را هرگز فراموش نکنید

انتظار عادلان‌ شادمانی‌ است‌، اما امید شریران‌ ضایع‌ خواهد شد. کتاب امثال باب ده آیه بیست و هشت