۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه


Liked · 2 May 
 

بزرگترین ماموریت عیسی مسیح به تمامی ما که بشارت انجیل را شنیدیم این است، همانطور که ما این بشارت خوش را شنیدیم و باور داریم اینرا نیز به دیگران منتقل کنیم ،
در تمام‌ عالم‌ بروید و جمیع‌ خلایق‌ را به‌ انجیل‌ موعظه‌ کنید. انجیل مرقس باب ۱۶ آیه ۱۵