۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه


Liked · 30 April 
 

هر خواسته ای که دارید و از خدا خواستید نا امید نباشید ، او (( خداوند )) شما را شنیده و به موقع انجام میدهد ، کافیست با اطمینان از او بخواهید
انتظار بسیار برای‌ خداوند كشیده‌ام‌، و به‌ من‌ مایل‌ شده‌، فریاد مرا شنید.مزمور ۴۰ آیه ۱