۱۳۹۲ مرداد ۱۶, چهارشنبه

تمامی افکار خود را بدستان خداوند بسپارد ، زیرا او بهترین را برای ما برنامه ریزی میکند


تمامی افکار خود را بدستان خداوند بسپارد ، زیرا او بهترین را برای ما برنامه ریزی میکند

تنها من هستم که از سرنوشتی که برای شما تعیین کرده ام، آگاهم. سرنوشتی که برای شما رفاه و سعادت می آورد نه مصیبت، نقشه ای برای آینده ای که در انتظار آن هستید.ارمیا باب ۲۹ آیه ۱۱ ( ترجمه شریف )