۱۳۹۲ دی ۱۶, دوشنبهدر حالی که مومنان مسیحی در ایام کریسمس و سال نو در کلیساها به جشن و شادمانی و شکرگزاری می پردازند ، اما برای بسیاری از خانواده‌ها به ویژه نوکیشان مسیحی در ایران با رنج و نگرانی همراه است و خانواده‌های بسیاری بخاطر دوری از عزیزان دربندشان در اضطراب و …