۱۳۹۲ بهمن ۱۰, پنجشنبه


لذت بخشترین لحضات زندگی ما زمانی است که با همه در صلح باشیم ، شاید از خود سوال کنیم آیا این ممکن است ،
جواب : بله در خداوند همه چیز ممکن است چون او غیر ممکنها را ممکن میسازد
پس بدنبال صلح باشید و نه انتقام که پیروزی اصلی در صلح است

آنچه را که موجب صلح و سازش و تقویت یکدیگر میشود دنبال کنیم. رومیان ( ترجمه شریف ) باب ۱۴ آیه ۱۹