۱۳۹۲ دی ۲۳, دوشنبهبگو به عیسی مسیح ، هر دل تنگی خودت را ، بگو به عیسی مشکلات زناشوئی یت را ، بگو به عیسی مشکلات بچه هایت را ، بگو به عیسی مشکلات مالی خودت را ، بگو به عیسی دل تنگیها و دلشکستگی هایت را ، بگو به عیس غمهایت را .
او ترا میشوند و ترا بدون آنکه قضاوتت کند کمک میکند ، او خدای زنده است ، نترس و به او بگو