۱۳۹۲ دی ۱۳, جمعهبدان کسی که خزانه های آسمان ها و زمین در دست اوست،
به تو اجازه دعا کردن داده
و اجابت نمودن آن را ضمانت کرده است..
پس،
مبادا تأخیر در اجابت او تو را ناامید گرداند
به حکمت آن بنگر....

ارسالی از خواهر مژگان
https://www.facebook.com/pages/Eternity-with-Jesus/526136420815689?ref=stream