۱۳۹۲ آبان ۱۳, دوشنبه


اصل ایمان یک به یک ما این است که عیسی مسیح خداوند از قبر قیام کرد و بر مرگ غلبه یافت دیگر برای ما دنیای مردگان و مرگ معنی ندارد ما پیروز هستیم چون خداوند ما برای ما این پیروزی را به ارمغان آورده این را میبایست به دنیا اعلام کنیم که او زنده است

او برخاسته‌ است‌! در اینجا نیست‌. انجیل مرقس باب ۱۶ آیه ۶