۱۳۹۲ آذر ۵, سه‌شنبهبرای رسیدن به خدا نیاز به پیمودن راه های مشگل و یا خود را در فشار قرار دادن نیست. او بر در قلبت ایستاده میکوبد کافیست در را باز کنی و اجازه بدهی او داخل قلبت شود