۱۳۹۲ آبان ۲۱, سه‌شنبه


سنگ را نزن بلکه سنگ را بغلطان : قضاوت همیشه باعث میشه با افکار ت دیگران را سنگسار میکنی اما با قلطاندن سنگ یعنی مرده ای ( فردیکه که همه او را رد کرده اند تو او را محبت میکنی و نه قضاوت ) از داخل قبر بیرون میآوری و زنده میکنی