۱۳۹۲ آذر ۱, جمعه


به گفته مقامات، شورشیان طالبان به خانواده های افغانستانی دروغ می گویند که پسرهایشان را برای تحصیل می برند، بلکه بجایش آنها را آموزش داده و شستشوی مغزی می دهند تا حملات انتحاری انجام دهند.