۱۳۹۲ آذر ۱, جمعه


لازم است بیشتر اوقات و در زمان حمله از طرف شیطان (غم ، یاس ، نا امیدی،تردید، خشم ) ما مجهز به زره کاملی که خدا برای ما تهیه کرده است (زره وجود خود عیسی مسیح در زندگی ما است ) باشیم تا در برابر حملات شریر مقاومت کنیم

زره کاملی را که خدا برای شما تهیه کرده است به تن کنید تا بتوانید در مقابل نیرنگ های ابلیس ایستادگی نمائید ، افسسیان باب ۶ آیه ۱۱