۱۳۹۲ آبان ۱۵, چهارشنبه


اگر در پی سلامتی هستید خداوند آنرا به همه ما هدیه داده است کافیست باور کنیم و آنرا دریافت کنیم

سلامتی‌ برای‌ شما می‌گذارم‌، سلامتی‌ خود را به‌ شما می‌دهم‌. نه‌ چنانکه‌ جهان‌ می‌دهد، من‌ به‌ شما می‌دهم‌. دل‌ شما مضطرب‌ و هراسان‌ نباشد. یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۷