۱۳۹۲ فروردین ۳۰, جمعه

چشمان‌ ‌ تو جوهر وجودی‌ مرا دیده ‌است‌ و در دفتر‌ تو همه‌ آنها‌ نوشته‌ شده،‌ در روزهایی‌ که‌ آنها را برای من‌ شکل میبخشیدی، وقتی‌ که‌ یکی‌ از آنها وجود نداشت.‌ مزامیر 16:139