۱۳۹۲ فروردین ۳۰, جمعه

مراقب باشیم هیچگاه بر دیگران افترا و تهمت نزنید ، آنموقع است که بر شما نیز حکم میشود