۱۳۹۱ بهمن ۲۶, پنجشنبه


در لاویان ۱۹ آیهِ ۱۸ میفرماید :
از کسی انتقام نگیرید و از او متنفر نشوید ؛
بلکه هسایهِ خودتان را دوست بدارید ، زیرا من خداوند ، خدای شما « هستم » ؛

(( اماّ )) یهودیانِ مذهبیِ ، فقط یهودیان را همسایه میدانستند و غیرِ یهودیان را دشمن ، و از آنها متنفر بودند ؛


و عیسی مسیح بآنها تعلیم میدهد که هر انسانِ نیازمندی (( همسایه )) است ؛
یعنی همهِ مَردم از هر نوع رنگ و نژاد و قبیله و زبان و باوری ، (( همسایه )) ما هستند ؛
چرا که همهِ انسانها به نوعی نیازمند میباشند ؛

اما یهودیان ، مذهبی بودند . و از عیسی سئوال کردند ((( همسایهِ ما کیست ؟ )))؛

اریحا در ۳۰ کیلومتریِ اورشلیم قرار داشت ، با یک جادهِ سنگلاخ و ناهموار و خطرناک ؛
بهمین دلیل محلِ فعالیتِ دزدانِ آن زمان بود برای دزدی ؛
و مَردم اغلب در سفرهای خود در بینِ این راهِ اریحا و اورشلیم موردِ حملهِ این دزدان قرار میگرفتند ؛
و عیسی مسیح مثلی به آنها میگوید که به احتمالِ قوی باید واقعی باشد ؛

عیسی مسیحِ خداوند در لوقا ۱۰ آیه های ۳۰ تا ۳۷ در موردِ مَردی صحبت میکند که از همین راه گذر میکرده و دزدان باو حمله کرده او را کتک زده عریان و نیمه جان رهایش میکنند ؛

و بعد در بارهِ یک ( کاهن ) یک ( لاوی ) و یک (( سامری )) که از همان راه میگذشتند و این مَردِ بیچاره و نیمه جان را می بینند صحبت میکند ؛

( کاهنین ) از نسلِ هارون برادرِ موسی بودند که ، فقط آنها میتوانستند کاهن شوند ؛
( لاویان ) از نسلِ لاوی فرزندِ دوّمِ یعقوب بودند که وظیفهِ خدمت در هیکل بر آنها بود ؛

و هر دوی اینها یعنی کاهن و لاوی در بینِ یهودیان عادل ترین شمُرده میشدند ؛

اماّ عیسی مسیح میفرماید :
این دو یعنی آن کاهن و آن لاوی آنقدر مشغولِ خدمت بودند که به انسانی که مورد ضرب و شتمِ دزدان قرار گرفته و عریان و نیمه جان روی زمین افتاده بود ، مُحبّتی نشان ندادند ؛

شاید در هیکل کارهای مهم تری داشتند که در موردِ یک انسانِ بیچاره و نیمه جان که نیازمندِ کمک بود ؛
انسانی که همنوع و همسایه بود ، و حتی (( غیرِ یهودی )) هم نبود که از او متنفر باشند و او را دشمن بدانند ؛

و این طور مذهبی با او بر خورد کردند و وقتی او را دیدند راهِ خود را کج کرده و از سمتِ دیگرِ جاده براهِ خود ادامه دادند و رفتند !؛

(( اماّ )) نفرِ سوّم یک ((( سامری ))) بود؛
یک سامری که نیمه یهودی بود و از نظرِ کاهنان و لاویانِ مذهبی ، نجس و موردِ تحقیر !؛

که وقتی آن یهودیِ نیمه جان را دید ، نه اینکه فقط با او هم دردی کند ، بلکه از او مراقبت نمود ، بر زخمهای او شراب ریخت و روغن مالید و بست و سپس او را بر الاغِ خود سوار کرد به یک کاروانسرا برد و دو دینار به صاحبِ کاروانسرا داد و گفت :
از این مَرد پرستاری کن و اگر بیشتر هم خرجش کردی وقتی بر گردم بتو خواهم پرداخت ؛

آن رهبرِ مذهبی از عیسی پُرسید (( همسایهِ من کیست ؟ )) در حالیکه حتی یک یهودی را که باید مثلِ جان خود او را دوست میداشت ، مُحبّت نکرد ؛
در واقع آن سامری ، همسایهِ او بود و مثلِ یک همسایه نیز عمل کرد و نجاتِ آسمانی را دریافت نمود ؛

عیسی مسیح داشت بما تعلیم میداد و میگفت :
که باید دشمنانِ شخصیِ خودتان را ، یعنی کسانیکه بشما بدی میکنند ، یعنی دشمنِ شما هستند مُحبّت کنید ؛

اماّ آیا این بدین معناست که ما باید راههای گناه آلود و ظالمانهِ انسانهای بی ایمان و خدا نشناس را نأئید کنیم ؟؛

تگ تکِ ما باید دشمنان را در رابطهِ شخصی ببخشیم و آنها را دوست بداریم ؛

اماّ در مقابلِ فساد و گناهانِ انسانها و بی عدالتی های ظالمان هرگز نباید بنامِ مُحبّت سکوت کنیم !؛
این برداشت یک نوع برداشتِ خطرناک و غیرِ کتابِ مقدّسی است ؛

❊( عیسی مسیح گناهکاران را دوست داشت اماّ از گناه متنفر بود ) ؛
گناه و شرارت ، دشمنِ اصلی و روحانیِ تک تکِ انسانهاست که آنها را به هلاکت برساند ، آیا ما باید باین دشمن مُحبّت کنیم ؟ و او را بپذیریم ؟ ؛

نه عزیزان !؛
درست بر عکس عیسی مسیح میخواهد که ما با این نوع دشمن با اطاعت از او و کلامش و با هدایتِ روح القدّس بجنگیم و بر آن پیروز شویم ؛

خواهران و برادرانِ عزیز ؛
خواهش میکنم در این بازار آشفته بعوضِ اعتماد به این همه تعلیماتِ کاذب و تفسیر های غلط ، به کلامِ خداوند که در دست داریم با راهنمائی و هدایتِ روح القدّس اعتماد کنیم !؛

کسانیکه بر ضدِ مسیح و مسیحیت قدم بر میدارند ، آیا آنها دشمنانِ ما هستند که عیسی مسیح فرمود: دشمنانتان را دوست بدارید ؟ یا دشمنانِ حقیقیِ خودِ عیسی مسیح ؟ ؛

عیسی مسیح داشت به تک تکِ ما میگفت ؛
مواظب باشید ، که اسیر و بردهِ مذهب نشوید ، که میگوید مَرگ حق است ؛
عیسی مسیح دقیقاً داشت به تک تکِ ما میگفت :
که مَرگ حق نیست ! مَرگ مثلِ خودِ مذهب دشمنِ اصلیِ شماهاست که شما را به هلاکت میرساند ، باید از آن بگریزید !؛

و بعد خودِ خداوند نسخهِ درمانِ آنرا بما میدهد ؛
که چطور از این سرطانِ کشنده و دشمنِ اصلی شفا بیآبیم ؛
خداوند میفرماید :
با ایمان ، ایمان به عیسی مسیح ، ایمان به پسرِ خدا ، این نجات دهندهِ عالم ، و کارِ عظیمِ او بر روی صلیب و دریافتِ فیضِ عظیمِ او !؛
 — ‎with ‎Masih Khodavande Zende,