۱۳۹۱ اسفند ۳, پنجشنبه
Proverbs 12 امثال باب ۱۲
۱ هر كه‌ تأدیب‌ را دوست‌ می‌دارد معرفت را دوست‌ می‌دارد، اما هر كه‌ از تنبیه‌ نفرت‌ كند وحشی‌ است‌. ۲ مرد نیكو رضامندی‌ خداوند را تحصیل‌ می‌نماید، اما او صاحب‌ تدبیر فاسد را ملزم‌ خواهد ساخت‌. ۳ انسان‌ از بدی‌ استوار نمی‌شود، اما ریشه‌ عادلان‌ جنبش‌ نخواهد خورد. ۴ زن‌ صالحه‌ تاج‌ شوهر خود می‌باشد، اما زنی‌ كه‌ خجل‌ سازد مثل‌ پوسیدگی‌ در استخوانهایش‌ می‌باشد. ۵ فكرهای‌ عادلان‌ انصاف‌ است‌، اما تدابیر شریران‌ فریب‌ است‌. ۶ سخنان‌ شریران‌ برای‌ خون‌ در كمین‌ است‌، اما دهان‌ راستان‌ ایشان‌ را رهایی‌ می‌دهد. ۷ شریران‌ واژگون‌ شده‌، نیست‌ می‌شوند، اما خانه‌ عادلان‌ برقرار می‌ماند. ۸ انسان‌ برحسب‌ عقلش‌ ممدوح‌ می‌شود، اما كج‌دلان‌ خجل‌ خواهند گشت‌. ۹ كسی‌ كه‌ حقیر باشد و خادم‌ داشته‌ باشد، بهتر است‌ از كسی‌ كه‌ خویشتن‌ را برافرازد و محتاج‌ نان‌ باشد. ۱۰ مرد عادل‌ برای‌ جان‌ حیوان‌ خود تفكّر می‌كند، اما رحمتهای‌ شریران‌ ستم‌كیشی‌ است‌. ۱۱ كسی‌ كه‌ زمین‌ خود را زرع‌ كند از نان‌ سیر خواهد شد، اما هر كه‌ اباطیل‌ را پیروی‌ نماید ناقص‌العقل‌ است‌. ۱۲ مرد شریر به‌ شكار بدكاران‌ طمع‌ می‌ورزد، اما ریشه‌ عادلان‌ میوه‌ می‌آورد. ۱۳ در تقصیر لبها دام‌ مهلك‌ است‌، اما مرد عادل‌ از تنگی‌ بیرون‌ می‌آید. ۱۴ انسان‌ از ثمره‌ دهان‌ خود از نیكویی‌ سیر می‌شود، و مكافات‌ دست‌ انسان‌ به‌ او ردّ خواهد شد. ۱۵ راه‌ احمق‌ در نظر خودش‌ راست‌ است‌، اما هر كه‌ نصیحت‌ را بشنود حكیم‌ است‌. ۱۶ غضب‌ احمق‌ فوراً آشكار می‌شود، اما خردمند خجالت‌ را می‌پوشاند. ۱۷ هر كه‌ به‌ راستی‌ تنطّق‌ نماید عدالت‌ را ظاهر می‌كند، و شاهد دروغ‌، فریب‌ را. ۱۸ هستند كه‌ مثل‌ ضرب‌ شمشیر حرفهای‌ باطل‌ می‌زنند، اما زبان‌ حكیمان‌ شفا می‌بخشد. ۱۹ لب‌ راستگو تا به‌ ابد استوار می‌ماند، اما زبان‌ دروغگو طرفة‌العینی‌ است‌. ۲۰ در دل‌ هر كه‌ تدبیر فاسد كند فریب‌ است‌، اما مشورت‌دهندگانِ صلح‌ را شادمانی‌ است‌. ۲۱ هیچ‌ بدی‌ به‌ مرد صالح‌ واقع‌ نمی‌شود، اما شریران‌ از بلا پُر خواهند شد. ۲۲ لبهای‌ دروغگو نزد خداوند مكروه‌ است‌، اما عاملان‌ راستی‌ پسندیده‌ او هستند. ۲۳ مرد زیرك‌ علم‌ را مخفی‌ می‌دارد، اما دل‌ احمقان‌ حماقت‌ را شایع‌ می‌سازد. ۲۴ دست‌ شخص‌ زرنگ‌ سلطنت‌ خواهد نمود، اما مرد كاهل‌ بندگی‌ خواهد كرد. ۲۵ كدورت‌ دل‌ انسان‌، او را منحنی‌ می‌سازد، اما سخن‌ نیكو او را شادمان‌ خواهد گردانید. ۲۶ مرد عادل‌ برای‌ همسایه‌ خود هادی‌ می‌شود، اما راه‌ شریران‌ ایشان‌ را گمراه‌ می‌كند. ۲۷ مرد كاهل‌ شكار خود را بریان‌ نمی‌كند، اما زرنگی‌، توانگری‌ گرانبهای‌ انسان‌ است‌. ۲۸ در طریق‌ عدالت‌ حیات‌ است‌، و در گذرگاههایش‌ موت‌ نیست‌
1 Whoever loves discipline loves knowledge, but he who hates reproof is stupid. 2 A good man obtains favor from the LORD, but a man of evil devices he condemns. 3 No one is established by wickedness, but the root of the righteous will never be moved. 4An excellent wife is the crown of her husband, but she who brings shame is like rottenness in his bones. 5The thoughts of the righteous are just; the counsels of the wicked are deceitful. 6 The words of the wicked lie in wait for blood, but the mouth of the upright delivers them. 7The wicked are overthrown and are no more, but the house of the righteous will stand. 8 A man is commended according to his good sense, but one of twisted mind is despised. 9 Better to be lowly and have a servant than to play the great man and lack bread. 10Whoever is righteous has regard for the life of his beast, but the mercy of the wicked is cruel. 11Whoever works his land will have plenty of bread, but he who follows worthless pursuits lacks sense. 12 Whoever is wicked covets the spoil of evildoers, but the root of the righteous bears fruit. 13 An evil man is ensnared by the transgression of his lips, but the righteous escapes from trouble. 14 From the fruit of his mouth a man is satisfied with good, and the work of a man's hand comes back to him. 15The way of a fool is right in his own eyes, but a wise man listens to advice. 16The vexation of a fool is known at once, but the prudent ignores an insult. 17Whoever speaks the truth gives honest evidence, but a false witness utters deceit. 18There is one whose rash words are like sword thrusts, but the tongue of the wise brings healing. 19 Truthful lips endure forever, but a lying tongue is but for a moment. 20 Deceit is in the heart of those who devise evil, but those who plan peace have joy. 21No ill befalls the righteous, but the wicked are filled with trouble. 22Lying lips are an abomination to the LORD, but those who act faithfully are his delight. 23A prudent man conceals knowledge, but the heart of fools proclaims folly. 24The hand of the diligent will rule, while the slothful will be put to forced labor. 25Anxiety in a man's heart weighs him down, but a good word makes him glad. 26 One who is righteous is a guide to his neighbor, but the way of the wicked leads them astray. 27Whoever is slothful will not roast his game, but the diligent man will get precious wealth.28In the path of righteousness is life, and in its pathway there is no death