۱۳۹۱ اسفند ۳, پنجشنبه
تفسیر کاربردی یوحنا باب ۲۱

۲۲ لیکن عیسی پطرس را به خاطر سوال در مورد یوحنا سرزنش کرد. عیسی فرمود: «اینکه به یوحنا چه واقع خواهد شد، تو را چه»؟ اگر بخواهم که او همچون یک شهید بمیرد، چنین خواهد شد. و اگر بخواهم که او بماند تا باز آیم، چنین خواهد شد، پس تو را چه؟ تو فقط باید در مورد یک چیز فکر کنی؛ اینکه از عقب من بیایی ».