۱۳۹۱ بهمن ۲۶, پنجشنبه

کدوم ایماندار به مسیح هستکدوم ایماندار به مسیح هست که از تعمید گرفتن در رود اردن ،جایی که یحی نبی عیسی مسیح را تعمید داد به وجد نیاید....!!