۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

قلب‌ بالاتر از همۀ (چیزها) فریبنده‌ است‌ و بسیار شرارتآمیز؛ کیست‌ که‌ آن‌ را بتواند داند؟ من ،‌ یَهُوَه تفتیش‌ کننده‌ قلب‌ و آزمایندۀ فکر هستم‌ تا بهر شخص‌ بر حسب‌ راههایش‌ و بر اساس‌ نتیجۀ‌ کارهایش‌ پاداش دهم. ‌ارمیا 9:17-10