۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۴, شنبه

خدا ملجا و قوّت‌ ماست‌، و مددكاری كه‌ در تنگیها فوراً یافت‌ می‌شود. مزمور ۴۶ آیه ۱خدا ملجا و قوّت‌ ماست‌، و مددكاری كه‌ در تنگیها فوراً یافت‌ می‌شود. مزمور ۴۶ آیه ۱