۱۳۹۲ شهریور ۳۱, یکشنبه


خداوند وعده داده که تمامی دردها و غمها و اشکها تمام میشود ، خداوند مانند ما انسانها نیست که وعده بدهد و به آن عمل نکند
خدا هر اشکی‌ را از چشمان‌ ایشان‌ پاک‌ خواهد کرد. مکاشف باب ۲۱ آیه ۴