۱۳۹۲ شهریور ۱۸, دوشنبه

همیشه در قلبت و در خانه ات را بر روی گناهکار باز نگه دارتا اگر روزی ملزم شد و با توبه برگشت جای داشته باشد.همیشه در قلبت و در خانه ات را بر روی گناهکار باز نگه دارتا اگر روزی ملزم شد و با توبه برگشت جای داشته باشد. اما مراقب باشید بروی گناه در قلبت و خانه ات باز نباشد .چون مسیح آمد تا گناهکار را ببخشد و آزاد کند نه با گناه سازش کند