۱۳۹۲ فروردین ۳, شنبه

دین را مردم اختیار میكنند اما مسیحی را مسیح انتخاب می كند خدا از هیچ یک از ما دور نیست. اعمال رسولان27:17


دین را مردم اختیار میكنند اما مسیحی را مسیح انتخاب می كند

خدا از هیچ یک از ما دور نیست.
اعمال رسولان27:17