۱۳۹۲ فروردین ۷, چهارشنبه

در مسیح آزادی و زندگی جاودانی در صلیب عیسی از گناه آزادی است


در مسیح آزادی و زندگی جاودانی
در صلیب عیسی از گناه آزادی است