۱۳۹۲ فروردین ۸, پنجشنبه

GOOD FRIDAY..

سپس نان را برداشت و خدا را شکر نمود و آن را  پاره کرد و به ایشان داد و گفت: این بدن من است که در راه شما فدا می شود . این را به یاد من بجا آرید.. به همین ترتیب پس از شام پیاله ای دیگر به ایشان داد و گفت : این پیاله نشان دهنده پیمان تازه خداست که با خون من مهر می شود خونی که برای نجات شما ریخته می شود... لوقا 22:19/20