۱۳۹۲ فروردین ۳, شنبه

James 2:19; James 2:20 تفسیر کاربردی یعقوب باب ۲ 19 You believe that there is one God. Good! Even the demons believe that—and shudder20 You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless[a]? ۱۹ در ادامۀ مکالمۀ فرضی، شخص دوم (یعقوب) می گوید: تو ایمان داری که خدا واحد است؟ فکر می کنی که با ایمان داشتن به وحدانیت خدا، از ایمانی حقیقی و راستین برخوردار می باشی؟ ولی صرف داشتن ایمان کافی نیست. حتی شیاطین نیز ایمان دارند. شیاطین نیز به وحدانیت خدا ایماندارند ولی آن ایمان و پذیرفته شدن آنها کافی نیست، زیرا که اعمال ایشان مملو از شرارت است. ۲۰-۲۱ مکالمۀ فرضی ادامه پیدا می کند. اکنون نفر دوم (یعقوب) مثال ابراهیم را خاطر نشان می نماید. خدا به ابراهیم گفت که پسر محبوب خود اسحاق را برای او قربان کند (پیدایش ۲۲: ۱-۱۳؛ عبرانیان ۱۱: ۱۷-۱۹). ایمان ابراهیم واقعی بود زیرا او فرمان خدا را اطاعت کرد. چرا ابراهیم عادل خوانده شد (آیۀ ۲۱)؟ آیا به این خاطر بود که او ایمان آورده بود؟ یا اینکه او فرمان خدا را اطاعت کرد؟ جواب هر دو سوال مثبت است. ابراهیم به دلیل ایمان و به واسطۀ اطاعتش عادل خوانده شد


James 2:19; James 2:20 تفسیر کاربردی یعقوب باب ۲
19 You believe that there is one God. Good! Even the demons believe that—and shudder20 You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless[a]?
۱۹ در ادامۀ مکالمۀ فرضی، شخص دوم (یعقوب) می گوید: تو ایمان داری که خدا واحد است؟ فکر می کنی که با ایمان داشتن به وحدانیت خدا، از ایمانی حقیقی و راستین برخوردار می باشی؟ ولی صرف داشتن ایمان کافی نیست. حتی شیاطین نیز ایمان دارند. شیاطین نیز به وحدانیت خدا ایماندارند ولی آن ایمان و پذیرفته شدن آنها کافی نیست، زیرا که اعمال ایشان مملو از شرارت است. 
۲۰-۲۱ مکالمۀ فرضی ادامه پیدا می کند. اکنون نفر دوم (یعقوب) مثال ابراهیم را خاطر نشان می نماید. خدا به ابراهیم گفت که پسر محبوب خود اسحاق را برای او قربان کند (پیدایش ۲۲: ۱-۱۳؛ عبرانیان ۱۱: ۱۷-۱۹). ایمان ابراهیم واقعی بود زیرا او فرمان خدا را اطاعت کرد. چرا ابراهیم عادل خوانده شد (آیۀ ۲۱)؟ آیا به این خاطر بود که او ایمان آورده بود؟ یا اینکه او فرمان خدا را اطاعت کرد؟ جواب هر دو سوال مثبت است. ابراهیم به دلیل ایمان و به واسطۀ اطاعتش عادل خوانده شد