۱۳۹۲ فروردین ۷, چهارشنبه

amen..


در پاسخ به عزیزانی که گاه گاه دچار شک و تردید می شوند و موضوع بشارت دادن ایمانداران به سایر افراد را جدی تلقی نمی کنند باید گفت که کلام خدا تعلیم داده است که "عیسی مسیح" پس از زنده شدن از مردگان در لحظه پرشکوه وقتی خود را به رسولان خود ظاهر کرد به ایشان رسالتی بزرگ محول کرد و فرمود :"تمام قدرت در آسمان و برروی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه امت هارا شاگرد من سازید و آنها را بنام پدر پسر و روح القدس تعمید دهید که همه چیزهایی راکه به شما گفته ام انجام دهند و بدانید که من هروزه تا انقضای عالم با شما هستم ( انجیل متی 18:28-20)" این رسالتی بود که خداوند "عیسی" به جمع رسولان و ایمانداران خود داد.